Barakaaiytheri Ramazan mahuge heyo edhumaa thahuniyaa dhivehi emmehaa lobuvethi akhunnaa ukhthunnah ariskuran. Mi madhaha album akee komme aharegge ves ramadán mahah hassa koggen Habeys ge faraathun thiya faraaiythakah hadhiyaa kurumumah gasthukurevifaivaa silsilaa madhaha album thakuge feshun. Mi album gai himeney hurihaa madhaha ehge lhemaai raaguge milkuveriyakee Habeys Studio. Mi albumgai himeney evves lhemeh nuvatha raageh nuvatha raagun baeh copy koh viyafaari usoolun beynunkurumakee dhivehi raajjeyge fikuree mudhaa himaayai kurumaa behey gaanoonuge dhashun emeehakaa nuvatha ebayakaa medhu dhauvaa kureveyne kusheh kamugai dhannavan. Mi albumge Recording Mixing adhi Mastering hadhaedheefaivany Habeys Studio ge Engineer Fikry. Madhaha thah kiyaafaivaa faraai thakuge ithurun mi albumge harmony thah kiyaafaivany Mamdhooh , Fikry , Thola, Husen , Muazzin, Sharim , Eamau adhi Massoodh. Mi albumge Video production hedhumugai haarkaai therivefaivany Ali Mamdooh adhi Abdulla Abeedh. Dhua akee dharma ah kurevey mifadha ithuru masakkai thah kurumuge heyo thaufeeq Allah (SWA) alhugandumenah minvaru kurevvun.

Shukuriyyaa ١ رم ض ا ن ٨ ٣ ٤ ١